Vedtægter for Rødekro Tennis Klub

Vedtægter for Rødekro Tennis Klub

§1

Foreningens navn er RØDEKRO TENNIS KLUB med hjemsted i Aabenraa Kommune. Dens formål er at udbrede kendskab til og samle medlemmer til oplevelser og aktiviteter omkring tennis.

§2

Medlemskab i klubben opnås ved betaling af kontingent, der forfalder til betaling efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse. I klubben kan optages aktive og passive medlemmer.

§3

Kontingent fastsættes for det efterfølgende regnskabsår af generalforsamlingen som en del af budgetgodkendelsen. Der fastsættes kontingent for seniorer (medlemmer, der pr. 1/1 er fyldt 19 år), juniorer.

§4

Gæster kan spille på banerne mod betaling af det ved sæsonens åbning af bestyrelsen fastsatte gæstekontingent.

§5

Klubbens ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne
handlinger forpligter foreningen.

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, der alle skal være medlemmer af foreningen.

Såfremt bestyrelsen består af et lige antal medlemmer, er halvdelen på valg hvert andet år. Såfremt bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, vælges et lige antal medlemmer i ulige år, og et ulige antal medlemmer i lige år.

Listevalg kan ikke finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, og nedsætter en række udvalg til varetagelse af foreningens arbejde.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer i henhold til "Retningslinier for æresmedlemmer i Rødekro Tennisklub". Æresmedlemmer er kontingentfri.

§6

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder anledning til det, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50% af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Formanden/næstformanden leder møderne, og i tilfælde af stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.

§7

Sekretæren fører referat over generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne.

§8

Kassereren fører medlemslisten og specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter. Regnskabet følger kalenderåret.

§9

Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er ansvarlig overfor generalforsamlingen for klubbens løbende drift. Klubben tegnes af formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give et eller flere bestyrelsesmedlemmer fuldmagt til at disponere på klubbens konti, såfremt dette er hensigtsmæssigt.
Beslutninger om placering af klubbens midler, om optagelse af lån samt spørgsmål af anlægsmæssig karakter, herunder investeringer, skal godkendes med
et flertal af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter klubbens ordens- og banetegningsregler, og sørger for dets overholdelse. Bestyrelsen kan inddrage
baner til interne og eksterne turneringer.

§9a

Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§10

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar eller marts måned.

§11

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og indvarsles senest 14 dage forud gennem Bookingportal/hjemmeside..

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i årets løb

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag. Forslag må - for at kunne forlanges behandlet – være indsendt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer

8. Eventuelt

 

§12

På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal, træffes afgørelserne ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer til vedtagelse af eller forandringer i klubbens love. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Skriftlig afstemning finder sted, når et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

§13

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal uophørligt indkaldes med nævnte varsel, når mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

§14

Beslutning om klubbens ophør kan kun tages på en i den anledning indkaldt generalforsamling og da kun, når 2/3 af de afgivne stemmer er derfor. Vedtages klubbens ophør, overgår dens midler til idrætsformål i Aabenraa Kommune.

 

Seneste vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2023.